Form Mv-262 - Certification Of Supervised Driving (Creole)

ADVERTISEMENT

Depatman Veyikil-a-Motè Eta New York
SÈTIFIKA TÈS PRATIK KI SIPÈVIZE
Moun ki aplike pou lisans chofè ki gen yon pèmi jèn apranti (klas DJ oswa MJ) fèt pou bay sètifika patisipasyon sa a ba
egzaminatè Lisans Veyikil-a-Motè ak tès pratik la. Moun ki aplike yo fèt pou te kondi pandan omwen 50 èdtan avèk sipèvizyon, ki gen
ladan 15 èdtan apre kouche solèy la. Kantite èdtan moun nan kondi avèk sipèvizyon nan yon Kou sètifye pou Edikasyon Chofè
konsidere kòm pati 50 èdtan obligatwa a, epi yo kapab sètifye li padèyè fòm sa a.
Nimewo ID
Non Moun ki Aplike a ______________________________________________________Pèmi Apranti ______________________
Adrès
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
NÒT POU PARAN OSWA RESPONSAB LEGAL YON JÈN CHOFÈ: Ou kapab anile konsantman ou te bay la lè jèn chofè ki
dekri anwo a te soumèt yon aplikasyon pou yon pèmi apranti oswa pou yon lisans chofè. Pou anile pèmi oswa lisans chofè klas DJ
oswa MJ jèn chofè a, ranpli fòm MV-1W (Anilasyon Konsantman), epi soumèt fòm nan ba DMV.
OTANTIFIKASYON
Mwen konfime mwen se paran oswa responsab legal moun ki aplike ki gen non li endike anwo a. Mwen konfime tou moun ki aplike
a te kondi pandan omwen 50 èdtan avèk sipèvizyon, ansanm avèk 15 èdtan apre kouche solèy la. Mwen rekonèt kèk oswa tout
kantite èdtan kondi avèk sipèvizyon an te ka fèt avèk yon enstriktè oto-ekòl ki gen lisans oswa avèk pwofesè edikasyon chofè, epitou
mwen rekonèt yo ka sètifye kantite èdtan sa yo padèyè fòm sa a. Mwen sètifye nenpòt kantite èdtan kondi pa t fèt avèk sipèvizyon pa
t fèt avèk yon enstriktè oto-ekòl ki gen lisans oswa avèk pwofesè edikasyon chofè: 1) anba sipèvizyon imedyat yon moun ki gen
omwen laj 21 ane epi ki gen yon lisans ki valab nan Eta New York pou opere kalite veyikil ki te itilize a, epitou 2) annakò avèk nenpòt
restriksyon rejyonal ki anvigè pou kondi avèk yon pèmi jèn apranti nan zòn nan. Mwen rekonèt si mwen bay nenpòt fo enfòmasyon
sou otantifikasyon sa a sa ka yon krim (krim oswa deli), ki kapab lakòz mwen peye yon amann, mwen ale nan prizon, oswa toulède
sanksyon yo.
Non Paran ou Responsab Legal an lèt detache
Siyati Paran oswa Responsab legal
Dat la
MV-262FC (9/12)
Kantite èdtan ou kondi avèk sipèvizyon yon enstriktè oto-ekòl oswa yon pwofesè edikasyon chofè kapab sètifye nan tablo ki anba la a.
Tout enfòmasyon ou bay nan tablo sa a fèt pou konfime nan dosye ki obligatwa dapre règleman Depatman Veyikil-a-Motè ak Depatman
Edikasyon Eta. Nenpòt fo deklarasyon se yon vyolasyon seksyon 392 Lwa sou Veyikil ak Sikilasyon, epitou se yon deli.
Kantite
Siyati
Nimewo
Èdtan
Administratè
Nimewo
Lisans
ki
oswa Pwopriyetè
Sètifika
Oto-Ekòl la
Sètifye
oswa Enstriktè
Non Lekòl la
Non Enstriktè a
Enstriktè a
MV-262FC (9/12)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Legal
Go