Form Mv-902fc - Application For Duplicate Certificate Of Title (Haitian Creole)

ADVERTISEMENT

Depatman Veyikil-a-Motè Eta New York
TITLE BUREAU
PO Box 2750
Albany NY 12220-0750
APLIKASYON POU DIPLIKATA TIT
Si nenpòt nan deklarasyon ki anba la yo aplike pou aplikasyon sa a, koche kaz chak deklarasyon ki aplike, epi ranpli Seksyon 1 ak Seksyon 2
ki anba la a. Si pa gen deklarasyon ki aplike, ale nan “Eksplikasyon” ki anba la a:
o
Non Fanmi, Prenon, Dezyèm Prenon
Adrès la se yon
NOUVO ADRÈS.
o
NON PWOPRIYETÈ A CHANJE. Antre NOUVO non an:
o
PWOPRIYETÈ A MOURI.
o
PWOPRIYETÈ A BAY PWOKIRASYON.
o
Sa ki nan aplikasyon sa a se yon
ki siyen epi ki gen yon dat. (Nou pa aksepte fotokopi.)
orijinal ANILASYON DWA PRIVILÈJ
EKSPLIKASYON:
Ranpli Seksyon 1 ki anba la a. Bay tout enfòmasyon nou mande ou.
u
Li Seksyon 2 - Otantifikasyon, siyen li epi mete dat ladan.
u
Bay dokiman obligatwa ki pwouve idantite pou moun ki siyen otantifikasyon an nan Seksyon 2 (gade Seksyon 3 ki nan paj 2 a).
u
Si non ou chanje, si pwopriyetè a mouri, oswa si ou gen Pwokirasyon, bay dokiman obligatwa ki dekri nan Seksyon 4 ki nan paj 2 a.
u
Bay yon frè $20 apa pou chak aplikasyon.
u
Pote aplikasyon sa a ansanm avèk dokiman ORIJINAL prèv idantite ou ak frè kòrèk pou peye nan nenpòt biwo Veyikil-a-Motè. Si
u
Seksyon 4 la aplike pou ou, pote dokiman ki obligatwa yo.
OSWA
Voye aplikasyon sa a nan sèvis lapòs ansanm avèk FOTOKOPI dokiman ki pwouve idantite ou, nenpòt lòt dokiman (si li obligatwa anba
Seksyon 4) ak frè kòrèk pou peye Biwo Tit nan adrès ki endike anlè paj sa a. Peye avèk yon chèk oswa yon chèk postaj (money order)
sou non “Commissioner of Motor Vehicles”, pa voye lajan kach nan sèvis lapòs.
OSWA
Si adrès ou pa t chanje depi dènye fwa ou te anrejistre veyikil la, epi si adrès kote w ap viv kounye a nan anrejistreman ou, ou kapab
aplike pou yon diplikata tit la nan Entènèt. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou Entènèt nan sitwèb
KLIYAN AN DWE RANPLI SEKSYON 1 AK SEKSYON 2 KI ANBA LA A
SEKSYON 1
Veyikil la oswa Nimewo Idantifikasyon Konplè a (VIN oswa HIN)
Ane
Mak
Nimewo Plak Imatrikilasyon
Non Pwopriyetè a (Non Fanmi, Prenon, Dezyèm Prenon)
Dat Li Fèt (Mwa/Jou/Ane)
/
/
C/O (aplike si Pwokirasyon oswa otorizasyon konsesyonè a endike, oswa si pwopriyetè a mouri)
Nimewo Sosyal
Nimewo Telefòn pou Lajounen
Adrès Postal nan Moman an (Nimewo ak Ri)
(
)
Vil
Eta
Kòd Postal
SEKSYON 2 — Otantifikasyon
Mwen rekonèt
m ap resevwa a kòm yon rezilta aplikasyon sa a ap ranplase tout tit mwen te resevwa anvan, epi se
DIPLIKATA SÈTIFIKA TIT
sèlman diplikata tit sa a mwen ka itilize pou vann, transfere oswa boukante veyikil, bato oswa kay ki endike anwo kay pre-fabrike. Mwen konfime
Sètifika Tit pou veyikil, bato, oswa kay pre-fabrike ki dekri anwo a, ak dènye tit men te resevwa sou non pwopriyetè a, te pèdi, te detwi oswa te
domaje. Si li te pèdi oswa detwi, mwen pa konnen kote li ye; si li te domaje, mwen te mete li ansanm avèk aplikasyon sa a. Mwen konfime
enfòmasyon mwen bay sou aplikasyon sa a se enfòmasyon ki vrè dapre tout sa mwen konnen ak kwè. Mwen rekonèt si mwen fè espre pou fè yon
fo deklarasyon sou aplikasyon sa a sa ap reprezante yon deli dapre Atik 210 Lwa Kriminèl ak Seksyon 392 Lwa sou Veyikil ak Sikilasyon.
ç
SIYEN LA A
_____________________________________________________________
_____________________________
(Dat)
(Siyati Pwopriyetè a oswa Moun ki Aplike a)
__________________________________________________________________________________________________
Si ou siyen pou yon konpayi oswa si ou itilize yon “sou non”, ekri prenon ak non fanmi ou ak tit ou an lèt detache la a (sètadi Pwokirasyon, Egzekitè Testaman,
Fanmi Pwòch, Prezidan, elatriye.)
ENPÒTAN: DAPRE LALWA, OU FÈT POU VOYE DIPLIKATA SÈTIFIKA TIT LA BA PWOPRIYETÈ A. OU PA BEZWEN ALE NAN DMV POU JWENN
DIPLIKATA TIT LA.
PAJ 1 / 2
MV-902FC (9/12)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Legal
Go
Page of 2