Form 13614-C - Intake And Interview Process (Polish)

Download a blank fillable Form 13614-C - Intake And Interview Process (Polish) in PDF format just by clicking the "DOWNLOAD PDF" button.

Open the file in any PDF-viewing software. Adobe Reader or any alternative for Windows or MacOS are required to access and complete fillable content.

Complete Form 13614-C - Intake And Interview Process (Polish) with your personal data - all interactive fields are highlighted in places where you should type, access drop-down lists or select multiple-choice options.

Some fillable PDF-files have the option of saving the completed form that contains your own data for later use or sending it out straight away.

ADVERTISEMENT

13614-C (PL)
Department of the Treasury - Internal Revenue Service
Formularz
Numer OMB
Przyjęcie/Rozmowa i karta oceny jakości
1545-1964
(październik 2015 r.)
Niezbędne dokumenty:
• Należy wypełnić str. 1-3 niniejszego formularza.
• Dokumenty podatkowe, takie jak formularze W-2, 1099, 1098, 1095.
• Podatnik ponosi odpowiedzialność za treść formularza. Należy pamiętać, aby
• Karty ubezpieczenia społecznego (Social Security) lub pisma ITIN obejmujące wszystkie
informacje były ścisłe i pełne
osoby wymienione w deklaracji.
• W razie powstania pytań, należy je zadać dyplomowanemu społecznemu
• Dokument tożsamości ze zdjęciem (np. ważne prawo jazdy) podatnika i współmałżonka
konsultantowi IRS.
Część I - Dane osobowe podatnika
Czy jest obywatelem USA?
1. Imię
Drugie imię
Nazwisko
Numer telefonu
Tak
Nie
Czy mąż/żona jest obywatelem
2. Imię męża/żony
Drugie imię
Nazwisko
Numer telefonu
USA?
Tak
Nie
3. Adres korespondencyjny
Nr lokalu
Miejscowość
Stan
Kod pocztowy
4. Data urodzenia
5. Stanowisko w miejscu pracy
6. Czy w ubiegłym roku miały miejsce:
a. Uczęszczanie na studia dzienne
Tak
Nie
b. Pełna i trwała niepełnosprawność
Nie c. Niedowidzenie w stopniu
Tak
Tak
Nie
kwalifikowanym jako ślepota
7. Data urodzenia męża/żony
8. Stanowisko współmałżonka w miejscu pracy 9. Czy w ubiegłym roku dotyczyły współmałżonka:
a. Uczęszczanie na studia dzienne
Tak
Nie
b. Pełna i trwała niepełnosprawność
Nie c. Niedowidzenie w stopniu
Tak
Tak
Nie
kwalifikowanym jako ślepota
10. Czy ktokolwiek może wpisać płatnika do własnej deklaracji jako osobę pozostającą na utrzymaniu?
Tak
Nie
Ne wiem
11. Czy podatnik lub współmałżonek:
a. Padł(a) ofiarą kradzieży informacji osobowych?
Tak
Nie b. Adoptował(a) dziecko?
Nie
Tak
Część II - Stan cywilny i dane o gospodarstwie domowym
1. Stany cywilny podatnika na dzień
Kawaler/panna
(Obejmuje wszelkie zarejestrowane związki partnerskie, związki cywilne i inne, uznawane przez przepisy stanowe)
31 grudnia 2015:
Tak
Nie
W związku małżeńskim
a. Jeżeli tak, czy podatnik zawarł(a) związek małżeński w 2015 r.?
b. Czy podatnik zamieszkiwał z żoną/mężem w dowolnym okresie w drugiej połowie 2015 r.?
Tak
Nie
Data prawomocnego wyroku
Rozwiedziony(a)
Data umowy o utrzymaniu podczas separacji
W separacji
Rok zgonu męża/żony
Wdowiec/wdowa
2. Poniżej należy wpisać nazwiska:
W razie braku miejsca, należy odhaczyć ten kwadrat
i wykazać osoby na str. 4.
• wszystkich osób zamieszkujących wspólnie (z pominięciem podatnika i współmałżonka)
• wszystkich osób pozostających w ubiegłym roku na utrzymaniu podatnika, ale nie zamieszkujących wspólnie
Wypełnia dyplomowany społeczny konsultant podatkowy (CVP)
Imię i nazwisko. Nie podawać
Data
Związek/
Obywatel
Pełna i
Czy
Czy
Czy podatnik(cy)
Liczba
Mieszkał z
Stan cywilny
Na
Czy ta osoba
Czy ta osoba
prawem
nazwiska swojego ani męża/żony.
urodzenia
pokrewieństwo
miesięcy,
USA
żonaty/
studiach
trwała
jest
składała się
dochód
podatnik(cy)
pokrywał(li)
pobytu w
jaką podatnik
zamężna
dziennych
dzieckiem/
na koszt
(mm/dd/rr)
z podatnikiem
(tak/nie)
niepełnospra
tej osoby
pokrywał(li)
ponad połowę
USA,
zamieszkiwał
lub wolny,
krewnym
w ub.
własnego
(np.: syn,
wność
wynosił
koszt
kosztu
Kanadzie lub
w ubiegłym
na dzień
roku
kogoś
utrzymania w
córka, rodzic,
(tak/nie)
poniżej
utrzymania
utrzymania/
Meksyku w
roku w swoim
31/12/15
innego?
(tak/nie)
ponad 50%?
brak itd.)
$4000?
tej osoby w
zakwaterowania
ubiegłym
(S/M)
mieszkaniu
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
ponad 50%?
tej osoby?
roku (tak/nie)
(h)
(d)
(a)
(b)
(c)
(e)
(f)
(g)
(i)
(tak/nie)
(tak/nie)
Konsultanci społeczni mają przeszkolenie w świadczeniu wysokiej jakości usług według najwyższych norm etycznych.
W celu zgłoszenia nieetycznych zachowań w IRS, pisz do nas na adres emailowy wi.voltax@irs.gov.
13614-C (PL)
Nr katalogowy 58976D
Formularz
(Wersja 10-2015)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 4