Form Dhcs 0003 - California Affidavit Of Reasonable Effort To Get Proof Of Citizenship (Vietnamese) - Health And Human Services Agency

ADVERTISEMENT

State of California – Health and Human Services Agency
Department of Health Care Services
Baû n Khai Chöù n g Theä veà Noã Löï c Hôï p Lyù ñeå Tìm Baè n g Chöù n g veà Quoá c Tòch
Ñieà n phaà n döôù i ñaâ y
(vieá t chöõ in)
Toâ i ñang tìm baè n g chöù n g veà quoá c tòch cho
(teâ n ):
Teâ n
Teâ n Loù t
Hoï
Toâ i ñaõ tìm caù c h laá y baè n g chöù n g veà quoá c tòch töø nhöõ n g ngöôø i hoaë c cô quan lieä t keâ döôù i ñaâ y .
(Lieä t keâ caû ngaø y thaù n g lieâ n laï c vaø thôø i gian caà n bao laâ u ñeå laá y ñöôï c baè n g chöù n g veà quoá c tòch.)
Teâ n cuû a ngöôø i hoaë c
Giaá y Tôø
Ngaø y
Ngaø y hoï seõ
cô quan ñaõ lieâ n laï c
yeâ u caà u
lieâ n laï c
traû lôø i
Giaû i thích döôù i ñaâ y baá t cöù chi tieá t naø o veà noã löï c tìm kieá m baè n g chöù n g quoá c tòch cuû a quyù vò:
Hoï teâ n quyù vò (vieá t chöõ in)
Chöõ kyù cuû a quyù vò
Ngaø y
Neá u quyù vò caà n giuù p ñôõ veà maã u ñôn naø y , xin goï i cho vaê n phoø n g dòch vuï xaõ hoä i ñòa phöông cuû a quyù vò.
Quaä n ñieà n khung döôù i ñaâ y
County fills out this box
Case No:
Case Name:
If this Affidavit is taken on the phone, fill out below:
County worker’s name and signature
Date
DHCS 0003 (06/07) – Vietnamese
Page 1 of 1

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Legal
Go