Tum Balalaika (Bar) Chord Chart

ADVERTISEMENT

TUM BALALAIKA
(BAR)
3/4 123 123
Shteyt a bokher un er trakht, trakht un trakht a gantse nakht
Vemen tsu nemen un nit far-shemen, vemen tsu nemen un nit far-shemen
CHORUS: (x2)
Tum-bala, tum-bala, tum-bala-layka, tum-bala, tum-bala, tum-bala-layka,
Tum-bala-layka, shpil, bala-layka, shpil, bala-layka, freylekh zol zayn.
Meydl, meydl, kh’vil bay dir fregn: Vos ken vaksn, vaksn on regn?
Vos ken brenen, un nit oyf-hern? Vos ken benken, veynen on trern?
CHORUS
Narisher bokher, vos darfstu fregn? A shteyn ken vaksn, vaksn on regn.
Libe ken brenen un nit oyf-hern, a harts ken benken, veynen on trern.
CHORUS

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Life
Go
Page of 2