Bmi Chart For Determining Nutrional Status

ADVERTISEMENT

BMI Chart for Determining Nutritional Status of HIV* Children and Adolescents (ages 5-18 years)
BMI Chart for Determining Nutritional Status of HIV* Children and Adolescents (ages 5-18 years)
›ÖnkU
1—/ ¡wŃ” SK"ƒ
uSËS]Á ¾T>³’< ÖsT> ²?a Là SJ’<” Á[ÒÓÖ<:: ISU}—¨< ŸvÉ Mwf‹” ”Ç=Á¨Mp ÁÉ`Ñ<:: ISU}—¨< dÃÅÑõ kØ wKA uT>³Ñ< SŸ"K— x L¾ ”Ç=qU ÁÉ`Ñ<::
¾¡wÅ~” SÖ” ¨Å 0.1 Ÿ=Ó ›ÖÒÓ}¨< ÃS´Óu<::
2—/ lSƒ” SK"ƒ
ISU}—¨< ÝT†¨<” ”Ç=Á¨<Ml }Å`Ô kØ wK¨< ÃlS<:: }[Ÿ´' SkSÝ' ƒŸh“ ß”pLƒ ÓÉÓŨ<” S”"ƒ ›Kv†¨<:: ¾lS~” SÖ” ¨Å 0.5 dT@ ›ÖÒÓ}¨<
ÃS´Óu<::
3—/ ¡wŃ”“ lSƒ” ¨Å ¾c¨<’ƒ ›sU SS²— SÖ” Sk¾`
d”+ T@ƒa‹” ¨Å T@ƒ` Sk¾` (1 T@ƒ` 100 d”+ T@ƒ` ’¨<) ¾¡wŃ SÖ”” ¾T>Ád¾¨< SeS` ŸlSƒ SÖ” SeS` Ò` ¾T>Ñ“˜uƒ x ¾c¨<’ƒ ›sU” (u=.›?U.›Ã)
ÁdÁM::
KUdK?:- ¡wÅ… 30.2 Ÿ=Ó ¾J’‹“ lS… 156 dT@ ¾c¨<’ƒ ›sU SKŸ=Áª 12.4 ÃJ“M TKƒ ’¨<::
Reference: WHO 2007 BMI Data for older children and adolescent by age and sex

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Medical
Go