Noriko Matsueda And Takahito Eguchi - Yuna'S Ballad From Final Fantasy X 2 Video Game Sheet Music Page 2

ADVERTISEMENT

_ _ » » » »
œ
_ _ _ œ
» » »
œ
_ _ w
» »
_ _
˙ _ _ _ » »
_ _ _
_ _
» » »
_ _
» » »
_ _
» »
J
» » »
« «
» » »
œ œ œ »
«
» »
»
»
‰ ˆ « « « « j
» » » » »
œ œ œ œ œ œ œ » » » » ˆ « «
» » »
» » »
» » »
« « «
œ » »
g g
» »
» » »
20
ˆ
» » »
» » »
» »
g g
ß
=========================== =
l
&
l
l
l
» » »
» » »
l
»
g
l
l
l
l
l
œ œ _ œ œ ˙ ˙ _ » » »
» » »
œ œ _ œ œ ˙ ˙ _ » » »
» » »
œ œ œ _ œ œ ˙ ˙ _ » » »
» »
œ _ ˙ ˙
» »
˙ _ » »
» »
» »
» »
œ œ œ
» »
Í
l
l
» » » ˙
l
l
l
» » »
» » » ˙ ˙
» » »
» »
» » » ˙
œ œ
» » »
» » »
œ œ
» » »
» » »
» » »
œ œ
» » »
» » »
œ
˙
œ œ
» » »
» » »
» » »
» »
? » » »
» » »
» » »
» » »
l
l
l
l
l
=========================== =
l
» »
l
l
» »
l
l
» » »
» »
» » »
» »
» »
» » »
» »
» » »
» »
» »
»
»
»
»
« «
« « « « « «
« « «
« « «
«
«
«
« « « « « « «
« « «
« «
«
«
«
« «
« «
« « «
« «
ˆ « « «
ˆ « « «
« « «
« « «
«
« « « ˆ
ˆ
« « « « « « « «
« «
« « «
«
ˆ
ˆ
ˆ ˆ œ œ œ » » »
ˆ « « «
« « «
« « «
« « «
« «
ˆ
» » »
œ
. ˆ ˆ ˆ ˆ œ » » »
.
j ˆ
ˆ ˆ
œ » »
« « «
ˆ ˆ
œ » » »
ˆ ˆ
ˆ « « «
24
g g
& «
g g ˆ
ˆ « « «
J œ ˙ ˙ » » »
ˆ ˆ
ˆ ˆ _
ˆ
ˆ _ « « «
œ . œ » » »
« «
» »
» » »
»
ß
=========================== =
l
l
l
« « «
« «
l
»
l
ˆ
ˆ _ ˆ _ _
» »
» »
»
l
l
l
l
l
« « «
« « « « « « «
« « «
« «
« « ˙
«
« «
« «
«
«
«
«
«
« « «
« « « « « «
l
l
l
l
l
Í
« « «
« « «
« «
« « «
ˆ ˆ
« « «
« « «
« « «
« « «
« « «
« «
« «
ˆ
« «
ˆ ˆ
ˆ œ » » » »
« «
« «
ˆ
ˆ ˆ
« « « « « «
ˆ ˆ
ˆ
« «
ˆ œ » » » »
ˆ
« «
ˆ œ » » » »
œ » »
˙ « « «
? « « « «
« «
ˆ « « «
« « «
« « «
ˆ _ « « «
« «
« «
« «
« « «
« « «
ˆ _ ˆ
ˆ _ ˆ
« « «
l
l
l
l
l
=========================== =
l
l
ˆ
ˆ
ˆ
l
l
» »
l
ˆ
ˆ _
ˆ _
ˆ _
«
« « «
« «
« « « ˆ
ˆ
ˆ _ _ _ « « «
_ _
_ _
ˆ
« « « ˆ
ˆ _ _ « « «
« «
_ ˆ
ˆ _ « « «
Ó _
Œ
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ ˆ « « « «
_ _ ˆ « « «
« « « ˆ ˆ
« «
«
« « « « « « «
œ œ œ » »
» » »
œ œ » » » »
œ » »
«
œ » » » »
« «
ˆ ˆ ˆ « « « «
« « «
« «
« « «
ˆ ˆ ˆ ˆ « « «
˙ ˙ » » »
w w
œ
ˆ ˆ
œ » »
» »
ˆ « «
« «
« « «
« «
28
» » »
« «
» » »
» œ
œ ˙
« « «
w
» »
» »
ß
=========================== =
l
&
» » »
l
l
l
l
« « «
» » »
ˆ _ _ « «
ˆ _ _ ˆ _
»
p
π
l
l
l
l
l
« «
« «
« « «
« « «
«
ˆ « « «
« « «
œ œ _ » » » » ˙
ˆ _
ˆ ˆ _
ˆ ˆ _
« « «
˙ _
˙ « « «
« « «
Í
l
l
l
l
l
» »
w
œ œ » » » »
w
? » » » »
» » » œ
˙ « « «
» » »
œ
» » »
œ
» » »
œ
» » »
l
l
l
l
l
=========================== =
l
l
l
l
l
w
» » » » »
œ
» » »
œ
»
» »
» »
»
» » »
œ
_ _ _ œ _ _ _ œ _ _ œ œ » »
» » »
» » » » » » » » » » » »
« « « ˆ ˆ
«
« « «
« « « ˆ
» » »
œ œ œ » » » »
« « « ˙
ˆ ˆ ˆ « « « «
« «
« « « ˆ ˆ
«
« « « « « « « « « « « « « «
« «
» » »
œ œ
« «
« «
« «
» » » » » » » » » » » »
« « «
ˆ
» » »
ˆ « «
« «
& ˆ ˆ ˆ _ « « « «
ˆ ˆ ˆ « «
ˆ « « «
32
˙
ˆ ˆ ˆ
« « « ˆ _
˙ « « «
ˆ _ « « «
ˆ _ ˙
« « «
˙ _ « « «
ˆ _ « « «
œ
» »
ß
=========================== =
l
l
l
l
l
»
« « «
ˆ _ _ ˆ _ _ « «
l
l
l
l
l
«
«
« « «
« « «
ˆ _ ˆ « « « «
« « «
«
« « « « « « «
ˆ « « «
«
ˆ « « «
ˆ _
ˆ _
« « «
˙ _
˙ « « «
l
l
l
l
l
Í
» » »
œ w
œ œ ˆ œ «
œ œ
» » »
œ ˆ «
ˆ
ˆ
œ œ » » » »
w
? » » » » » » » » » » » » »
» » »
» » »
œ œ
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
l
l
l
l
l
=========================== =
l
l
l
l
l
» » » »
œ
» » »
œ
» » » » »
œ » » »
» » œ
» » »
»
» »
»
»
»
»
œ _ _ œ _ _ œ _ _ _ _ ˙ _ _ » » »
» » »
» » »
» » »
» » »
œ œ œ œ œ » » » » ˆ « « « « « « « « ˆ
œ » »
‰ ˆ « « « « j œ » » » » » » » » œ œ » » » » œ » »
« « «
« « «
« «
» »
» »
» » »
» »
» »
» »
« «
» »
» » » » » »
& ˆ _ « « « «
36
ˆ ˆ ˙ ˙
«
ˆ ˆ
ˆ _ « « «
« « «
˙ _ « « «
ˆ _ « « «
» »
»
» »
ß
=========================== =
l
l
l
l
l
ˆ _
l
l
l
l
l
« « «
« « « « « « «
œ _ _ » » »
˙ _ ˙ ˙ _ _ » » »
«
˙ _ » »
˙ ˙ _ » » » »
ˆ « « «
˙ ˙ ˙
Í
l
l
l
l
l
» » »
œ w
«
˙
˙
œ ˆ «
œ œ ˆ «
œ œ
» » »
ˆ « « «
» » »
ˆ
»
» » »
? » » » » » » » » » » » » »
» » »
» »
» »
» » »
» »
»
l
l
l
l
l
=========================== =
l
l
l
l
l
» » » »
œ
» » »
œ
» »
» » »
»
»

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Life
Go
Page of 3