Form 14446 (Pl) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Polish Version)

Download a blank fillable Form 14446 (Pl) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Polish Version) in PDF format just by clicking the "DOWNLOAD PDF" button.

Open the file in any PDF-viewing software. Adobe Reader or any alternative for Windows or MacOS are required to access and complete fillable content.

Complete Form 14446 (Pl) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Polish Version) with your personal data - all interactive fields are highlighted in places where you should type, access drop-down lists or select multiple-choice options.

Some fillable PDF-files have the option of saving the completed form that contains your own data for later use or sending it out straight away.

ADVERTISEMENT

Departament Skarbu – Urząd Podatkowy
14446(PL)
Formularz
Numer OMB
Zgoda podatnika na przygotowanie
1545-2222
(październik 2016)
deklaracji podatkowej przez Virtual VITA/VTC
Ten formularz należy złożyć po wypełnieniu deklaracji podatkowej i/lub po sprawdzeniu jej prawidłowości bez kontaktu osobistego.
Placówka musi wyjaśnić podatnikowi stosowany przez nią proces przygotowania jego deklaracji. W niektórych przypadkach podatnicy
muszą również zostać pouczeni o wszystkich procedurach i związanym z nimi ryzyku, jeżeli ich dane osobowe zostaną przeniesione z
jednej placówki do innej (przy zastosowaniu procesu C lub D).
Część I – wypełnia placówka VITA/TCE:
Nazwa placówki głównej/przyjmującej
Adres (ulica, miejscowość, stan, kod pocztowy)
Numer identyfikacyjny (SIDN)
Imię i nazwisko koordynatora
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Numer telefonu osoby kontaktowej
Placówka stosuje następujące metody VITA/TCE w celu przygotowania deklaracji podatkowych:
A. Plan pomocy doraźnej VITA/TCE: W tej placówce można chwilowo złożyć deklarację podatkową w razie przerwy w dostępie
do Internetu, zakłóceń działania oprogramowania lub gdy w placówce nie ma wystarczającej obsady personelu uprawnionego
do przygotowania i sprawdzania deklaracji.
B. Placówka przyjmująca: Placówka przyjmuje zgłoszenia i przechowuje dane osobowe (numery ubezpieczenia społecznego,
formularze W-2 itp.) w celu przygotowania deklaracji podatkowej na miejscu w późniejszym terminie. Podatnik wraca do
placówki w celu sprawdzenia prawidłowości deklaracji i podpisania jej. Placówka wyjaśni sposób kontaktowania się z
podatnikiem, gdyby do przygotowania lub sprawdzenia deklaracji potrzebne były dodatkowe informacje.
C. Placówka przyjmująca oraz oddzielna placówka przygotowująca i sprawdzająca prawidłowość deklaracji: Dzięki tej
metodzie podatnik pozostawia w placówce swoje dane osobowe (numer ubezpieczenia społecznego, formularz W-2 i inne
dokumenty) w celu przygotowania lub sprawdzenia deklaracji w innej placówce. Deklaracja podatkowa może zostać odesłana
do innej placówki w celu przeprowadzenia rozmowy z podatnikiem, przygotowania deklaracji lub sprawdzenia jej prawidłowości.
Podatnik wraca do placówki w celu sprawdzenia prawidłowości deklaracji i podpisania jej. W razie potrzeby placówka wyjaśni
sposób kontaktowania się z podatnikiem, gdyby do przygotowania lub sprawdzenia deklaracji potrzebne były dodatkowe
informacje.
Dane osobowe podatnika zostaną przekazane do innej placówki:
E-Mailem
Faksem
Pocztą
W inny sposób (proszę wyjaśnić)
D. Inna zatwierdzona metoda (określić)
Dane kontaktowe placówki (przyjmującej informacje od podatnika w celu przygotowania lub sprawdzenia prawidłowości deklaracji
podatkowej, o ile są znane)
Adres (ulica, miejscowość, stan, kod pocztowy)
Nr identyfikacyjny (SIDN)
Imię i nazwisko koordynatora
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Numer telefonu osoby kontaktowej
14446(PL)
Numer katalogowy 68080Y
Formularz
(wersja. 10-2016)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 2