Form 14446 (Tl) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Tagalog Version)

Download a blank fillable Form 14446 (Tl) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Tagalog Version) in PDF format just by clicking the "DOWNLOAD PDF" button.

Open the file in any PDF-viewing software. Adobe Reader or any alternative for Windows or MacOS are required to access and complete fillable content.

Complete Form 14446 (Tl) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Tagalog Version) with your personal data - all interactive fields are highlighted in places where you should type, access drop-down lists or select multiple-choice options.

Some fillable PDF-files have the option of saving the completed form that contains your own data for later use or sending it out straight away.

ADVERTISEMENT

Department of the Treasury - Internal Revenue Service
14446 (TL)
Pahintulot ng Taxpayer [nagbabayad ng
Form
OMB Number
1545-2222
(October 2016)
buwis] sa VITA/TCE na Di-Harapan
Kinakailangan ang form na ito kailanman nakumpleto ang tax return at/o na-review ang kahusayan sa kapaligirang di-harapan. Dapat
ipaliwanag ng site na ito sa taxpayer ang paraang gagamitin ng site na ito upang mahanda ang return [ulat ng buwisan] ng taxpayer.
Kung nauukol, dapat din abisuhan ang mga taxpayer ng lahat na mga paraan at ang mga kasamang panganib kung ililipat ang kanilang
data mula sa isang kinaroonang site sa ibang paroroonang site (na gamit ang paraang C o D).
Part I - Kukumpletuhin ng site ng VITA/TCE:
Pangalang ng site na Pangunahin/Tumanggap
Address ng site (Kalye, Lunsod, State ZIP Code)
Site identification number (SIDN, o pagkilanlan ng site)
Pangalan ng site coordinator [tagapagtugma]
Pangalan ng site contact [tagapag-ugnay]
Telephone number ng site contact
Ginagamit ng site na ito ang (mga) sumusunod na paraan na VITA/TCE na Di-harapan upang mahanda ang inyong tax return:
A. Plano sa Pansamantalang Contingency [anumang mangyayari] ng VITA/TCE Gumagamit ang site na ito ng
pansamantalang paraan panghatid kapag may nangyaring mga paghinto ng internet, mga pagtigil ng software, o kung kulang
sa site ang mga napatibayang tagapaghanda/taga-review ng kahusayan.
B. Site Panghatid: Gumagamit ang site na ito ng paraan na kabilang ang site na nag-aalaga ng mga impormasyong
makakapagkilala sa isang tao (mga social security number, Form W-2, atbp.) upang mahanda ang tax return sa ganyon ding
site ngunit sa pagkaraan na panahaon. Sa paraang ito, babalik kayo sa gayon ding site para sa pag-review ng kahusayan at/o
lagdaan ang nakumpletong tax return. Ipapaliwanag ng site ang paraan na gagamitin nito upang makiugnay sa inyo kung
kinakailangan ang karagdagang impormasyon upang mahanda at/o ma-review ang kahusayan ng tax return.
C. Site Panghatid at saka Site Panghanda at/o Pang-review ng Kahusayan ng Return: Kabilang sa paraan na ito ang pag-
iiwan ng taxpayer ang impormasyong makapagpakikila sa kanila (mga social security number, Form W-2 at iba pang papeles)
sa site upang mahanda at/o ma-review ang kahusayan ng tax return sa ibang lugar. Sa paraan na ito, maaaring ipadala ang
impormasyon ng tax return ng taxpayer sa ibang lugar dahil sa isa o higit pang sumusunod na dahilan: pag-interview ng
taxpayer, paghanda ng tax return, o pagsasagawa ng review ng kahusayan. Babalik ang taxpayer sa site na tumanggap para
sa pag-review ng kahusayan at/o lagdaan ang nakumpletong tax return. Kung kinakailangan, ipapaliwanag ng site ang paraan
na gagamitin nila upang makiugnay sa taxpayer kung kinakailangan ang karagdagang impormasyon habang hinahanda o rini
review ang kahusayan ng tax return.
Ililipat ang impormasyong makakapagkikilala sa inyo sa kabilang lugar sa pamamagitan ng:
E-mail
Fax
Koreo
Iba pa (ipaliwanag)
D. Iba Pang Pinahitulutang Paraan (ipaliwanag)
Impormasyon Pam-pakikiugnay sa Site (impormasyon ng site para sa site na tatanggap ng impormasyon ng taxpayer upang
mahanda at/o ma-review ang kahusayan ng kanilang tax return, kung alam.)
Address ng site (Kalye, Lunsod, State ZIP Code)
SIDN
Pangalan ng site coordinator
Pangalan ng site contact
Telephone number ng site contact
14446(TL)
Catalog Number 68083F
Form
(Rev. 10-2016)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 2