Form 14446 (Vn) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Vietnamese Version)

Download a blank fillable Form 14446 (Vn) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Vietnamese Version) in PDF format just by clicking the "DOWNLOAD PDF" button.

Open the file in any PDF-viewing software. Adobe Reader or any alternative for Windows or MacOS are required to access and complete fillable content.

Complete Form 14446 (Vn) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Vietnamese Version) with your personal data - all interactive fields are highlighted in places where you should type, access drop-down lists or select multiple-choice options.

Some fillable PDF-files have the option of saving the completed form that contains your own data for later use or sending it out straight away.

ADVERTISEMENT

Bộ Ngân Khố - Sở Thuế Vụ
14446(VN)
Thỏa Thuận Người Đóng Thuế Dùng
Mẫu
Số OMB
1545-2222
(Tháng Mười, 2016)
VITA/TCE Ảo
Cần có mẫu này khi bản khai thuế của người đóng thuế đã hoàn tất và/hoặc đã duyệt xét phẩm chất không gặp mặt trực tiếp. Cơ sở
phải giải thích cho người đóng thuế tiến trình cơ sở này sẽ dùng để khai thuế cho người đóng thuế. Nếu có thể được thì người đóng
thuế cũng phải được biết về tất cả các thể thức và nguy cơ liên quan nếu dữ liệu của họ được gửi từ cơ sở này sang cơ sở khác (dùng
tiến trình C hoặc D).
Phần I – Do cơ sở VITA/TCE hoàn tất:
Tên của cơ sở chính/thu nhận
Địa chỉ của cơ sở (đường, thành phố, tiểu bang, bưu chánh)
Số nhận diện của cơ sở (site identification number, hay SIDN)
Tên người điều phối cơ sở
Tên người liên lạc của cơ sở
Số điện thoại người liên lạc của cơ sở
Cơ sở này dùng (các) phương pháp VITA/TCE ảo để khai thuế cho quý vị:
A. Chương Trình Dự Phòng VITA/TCE Tạm Thời: Cơ sở này sử dụng tiến trình gửi hồ sơ thuế khi liên mạng bị đóng, hỏng nhu
liệu hoặc nếu không có đủ người khai thuế/người duyệt xét phẩm chất tại cơ sở.
B. Cơ Sở Gửi Hồ Sơ: Cơ sở này dùng tiến trình gửi hồ sơ thuế và cơ sở sẽ giữ thông tin nhận diện cá nhân (số an sinh xã hội,
Mẫu W-2, v.v…) để khai thuế ở cùng cơ sở sau đó. Trong tiến trình này, quý vị sẽ quay lại cùng cơ sở đó để duyệt xét phẩm
chất và/hoặc ký tên vào tờ khai thuế đã khai xong. Cơ sở sẽ giải thích cách họ sẽ liên lạc với quý vị nếu cần thêm thông tin để
khai và/hoặc duyệt xét phẩm chất tờ khai thuế.
C. Cơ Sở Thu Nhận khác Cơ Sở Lập Tờ Khai và/hoặc Duyệt Xét Phẩm Chất: Cách này cho người đóng thuế để thông tin
nhận diện cá nhân của họ (số an sinh xã hội, Mẫu W-2 và tài liệu khác) tại cơ sở để khai thuế và/hoặc duyệt xét phẩm chất tờ
khai thuế ở địa điểm khác. Trong tiến trình này, thông tin khai thuế của người đóng thuế có thể được gửi cho địa điểm khác vì
một hoặc nhiều lý do sau đây; phỏng vấn người đóng thuế, lập tờ khai thuế hoặc duyệt xét phẩm chất. Người đóng thuế sẽ
quay lại cơ sở thu nhận để duyệt xét phẩm chất hoặc ký tên vào khai thuế đã xong. Nếu cần, cơ sở sẽ giải thích cách họ sẽ liên
lạc với người đóng thuế nếu cần thêm thông tin khi khai thuế hoặc duyệt xét phẩm chất khai thuế.
Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được gửi đến địa điểm khác qua:
E-mail (Điện thư)
Điện sao (fax)
Bưu điện
Các khác (nêu rõ)
D. Cách Khác Được Cho Phép (nêu rõ)
Thông Tin Liên Lạc của Cơ Sở (thông tin về cơ sở nhận thông tin của người đóng thuế để khai thuế và/hoặc duyệt xét phẩm chất khai
thuế, nếu biết)
Địa chỉ cơ sở (đường, thành phố, tiểu bang, bưu chánh)
SIDN
Tên người điều phối của cơ sở
Tên người liên lạc của cơ sở
Số điện thoại liên lạc của cơ sở
14446(VN)
Số thư mục: 68084Q
Mẫu
(Duyệt lại 10-2016)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 2