Form 14446 (Ht) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Creole French Version)

Download a blank fillable Form 14446 (Ht) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Creole French Version) in PDF format just by clicking the "DOWNLOAD PDF" button.

Open the file in any PDF-viewing software. Adobe Reader or any alternative for Windows or MacOS are required to access and complete fillable content.

Complete Form 14446 (Ht) - Virtual Vita/tce Taxpayer Consent (Creole French Version) with your personal data - all interactive fields are highlighted in places where you should type, access drop-down lists or select multiple-choice options.

Some fillable PDF-files have the option of saving the completed form that contains your own data for later use or sending it out straight away.

ADVERTISEMENT

Depatman Trezò – Sèvis Enpo Internal Revenue Service
14446(HT)
Fòm
Nimewo OMB
Konsantman Vityèl pou VITA/TCE Kontribyab
1545-2222
(Oktòb 2016)
Fòm sa a egzijib nenpòt lè kontribyab la konplete oubyen/epi verifye kalite deklarasyon enpo kontribyab la nan yon sityasyon kote sa pa
fèt an pèsonn. Se pou sit la eksplike kontribyab la pwosesis sit sa a pral itilize pou prepare deklarasyon enpo kontribyab la. Lè sa
nesesè, se pou yo enfòme kontribyab la pwosedi ak risk ki genyen lè enfòmasyon pèsonèl yo ap transfere soti nan yon sit pou ale nan
yon lòt (lè yo sèvi avèk pwosesis C oubyen D).
Pati I – Se sit VITA/TCE a ki pou ranpli li:
Non sit prensipal/sit dakèy ki pran enfòmasyon pèsonèl
Adrès sit la (Ri, Vil, Eta, Kòd lapòs)
Nimewo idantifikasyon sit la (SIDN)
Non kowòdonatè sit la
Non kontak sit la
Nimewo kontakt sit la
Sit sa a ap sèvi ak metòd Vityèl (sa vle di yon metòd tankou ou te la an pèsonn) VITA/TCE yo pou prepare deklarasyon enpo ou:
A. Plan pwovizwa pou ka dijans VITA/TCE: Sit sa a sèvi ak yon pwosesis pwovizwa pou depoze dosye lè gen pàn entènèt, lè
lojisyèl konpitè pwogram òdinatè yo pa mache, oubyen si pa gen ase moun kalifye ki disponib pou prepare/verifye kalite
deklarasyon enpo yo.
B. Sit pou depoze dosye: Sit sa a sèvi ak yon pwosesis pou depoze dosye kote sit la kenbe enfòmasyon pèsonèl ki ka idantifye
moun (nimewo sekirite sosyal, Fòm W-2, eksetera.) pou prepare deklarasyon enpo a sou menm sit la men nan yon dat pi
devan. Nan pwosesis sa a, ou pral retounen nan menm sit la pou verifye kalite deklarasyon enpo a epi/oubyen pou siyen l lè li
fin ranpli. Sit sa a pral eksplike kalite metòd li pral itilize pou kontakte ou si yo bezwen plis enfòmasyon pou prepare epi/oubyen
verifye kalite deklarasyon enpo a.
C. Sit Dakèy ak yon Sit pou Preparasyon epi/oubyen Sit pou Verifye nivo Kalite: Nan metòd sa a, sa posib pou kontribyab lan
kite enfòmasyon pèsonèl ki kapab idantifye li tankou (nimewo sekirite sosyal, Fòm W-2 ak lòt dokiman) nan sit la pou yo kapab
prepare epi/oubyen verifye kalite deklarasyon enpo a nan yon lòt sit. Nan pwosesis sa a, enfòmasyon deklarasyon enpo
kontribyab la ka ale yon lòt kote pou youn oubyen plizyè nan rezon sa yo: entèvyouve kontribyab la, prepare deklarasyon enpo
a, oubyen pou fè yon verifikasyon verifye nivo kalite deklarasyon an. Kontribyab la pral retounen nan sit kote tout enfòmasyon
preliminè l yo ye a pou verifikasyon kalite a oubyen pou siyen deklarasyon ki ranpli deja. Si sa nesesè, sit la pral eksplike ki
metòd yo pral itilize pou kontakte kontribyab la si yo bezwen enfòmasyon anplis pandan yo ap prepare oubyen pandan yo ap fè
verifikasyon kalite deklarasyon enpo a.
Yo pral transfere enfòmasyon pèsonèl ou yon lòt kote a travè:
Imèl
Faks
Lapòst
Yon lòt mwayen (eksplike)
D. Lòt metòd ki aprouve (eksplike)
Enfòmasyon pou kontakte sit la (enfòmasyon sit pou sit ki pral resevwa enfòmasyon kontribyab la pou kapab prepare epi/oubyen verifye
kalite deklarasyon enpo a, si yo konnen li)
Adrès sit la (Ri, Vil, Eta, ZIP Kòd)
SIDN
Non kowòdonatè sit la
Non kontak nan sit la
Nimewo telefòn sit la
14446(HT)
Nimewo Katalòg 68078M
Fòm
(Rev. 10-2016)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 2