Form Dhcs 0004 - California Request For California Birth Record (Tagalog) - Health And Human Services Agency

ADVERTISEMENT

State of California – Health and Human Services Agency
Department of Health Care Services
Kahilingan ng Rekord ng Kapanganakan sa California
Ang Medi-Cal ay maaaring humingi ng rekord ng kapanganakan para sa mga taong ipinanganak sa California – nang libre!
Petsa ngayon:
Buwan:
Araw:
Taon:
Narito kung paano:
• Sagutin ang pormas na ito.
Pangalan ng taong sumasagot sa
pormas na ito:
Imakinilya o ilimbag nang
Pangalan:
Gitna:
Apelyido:
maayos. Maaari ninyong
gamitin ang impormasyong
Kaninong rekord ng kapanganakan ang
mula sa kopya ng sertipiko ng
inyong kailangan?
kapanganakan upang
Pangalan sa sertipiko ng
kumpletuhin ang pormas
kapanganakan:
Pangalan:
Gitna:
Apelyido:
na ito.
• Dalhin o ipakoreo ang iyong
Kung ang taong ito ay ampon, isulat
kumpletong pormas sa inyong
ang pangalan noong inampon:
Pangalan:
Gitna:
Apelyido:
lokal na opisina para sa mga
Kasarian:
serbisyong panlipunan.
Lalaki
Babae
• Kung kayo ay nahihirapan sa
Petsa ng Kapanganakan:
Buwan:
Araw:
Taon:
pagsagot sa pormas na ito,
tawagan ang inyong lokal na
Lungsod at County ng kapanganakan:
Lungsod:
California county:
opisina para sa mga
serbisyong panlipunan.
Apelyido ng Ina noong dalaga pa:
Pangalan:
Gitna:
Apelyido:
Maaaring hindi naming makuha
Pangalan ng ama:
Pangalan:
Gitna:
Apelyido:
ang rekord ng kapanganakan na
inyong hinihingi. Kung
Sertipiko ng Kapanganakan #
mangyayari ito, kailangan
(kung alam ninyo ito):
ninyong magbigay ng ibang
katunayan ng pagiging
Pangalan ng susunod na taong inyong
mamamayan.
kailangan ang rekord ng
Kung makuha namin ang rekord
kapanganakan:
Pangalan:
Gitna:
Apelyido:
ng kapanganakan na inyong
hinihingi, kailangan pa rin
Kung ang taong ito ay ampon, isulat
ninyong magbigay ng katunayan
ang pangalan noong inampon:
Pangalan:
Gitna:
Apelyido:
ng pagkakakilanlan.
Kailangan ng lokal na opisina para sa
Kasarian:
Lalaki
Babae
mga serbisyong panlipunan ang
impormasyong hinihiling upang
Petsa ng Kapanganakan:
Buwan:
Araw:
Taon:
mahanap ang rekord ng kapanganakan
Lungsod at County ng kapanganakan:
sa California upang patunayan ang
Lungsod:
California county:
pagiging mamamayan. Hindi mo
Apelyido ng Ina noong dalaga pa:
Pangalan:
Gitna:
Apelyido:
kailangang ibigay ang impormasyong
ito. Ngunit kung hindi, maaaring hindi
Pangalan ng ama:
Pangalan:
Gitna:
Apelyido:
mahanap ng county ang rekord ng
kapanganakan.
Sertipiko ng Kapanganakan #
(kung alam ninyo ito):
Kung kailangan ninyo ang higit sa dalawang rekord ng kapanganakan, sagutan ang iba pang pormas.
DHCS 0004 (06/07) – Tagalog
Page 1 of 1

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Legal
Go