Form 13614-C (Tl) - Intake/interview & Quality Review Sheet (Tagalog Version)

Download a blank fillable Form 13614-C (Tl) - Intake/interview & Quality Review Sheet (Tagalog Version) in PDF format just by clicking the "DOWNLOAD PDF" button.

Open the file in any PDF-viewing software. Adobe Reader or any alternative for Windows or MacOS are required to access and complete fillable content.

Complete Form 13614-C (Tl) - Intake/interview & Quality Review Sheet (Tagalog Version) with your personal data - all interactive fields are highlighted in places where you should type, access drop-down lists or select multiple-choice options.

Some fillable PDF-files have the option of saving the completed form that contains your own data for later use or sending it out straight away.

ADVERTISEMENT

13614-C (TL)
Department of the Treasury - Internal Revenue Service
OMB Number
Form
Papel na Pang-tipon/Pang-interview & Pag-review ng Kahusayan
1545-1964
(October 2017)
Kakailanganin ninyo ang:
• Paki-kumpletuhin ang mga pahina 1-2 sa form na ito.
• Impormasyong pambubuwis gaya ng W-2, 1099, 1098, 1095.
• Kapanagutan ninyo ang lahat ng impormasyong nasa inyong return. Paki-magbigay ng
• Mga Social Security Card o kasulatang tungkol sa ITIN para sa lahat ng taong nasa inyong
pinakakumpleto at tamang impormasyon.
tax return [tala ng buwis].
• Kung may mga tanong kayo, paki-magtanong sa IRS certified volunteer preparer [pinatibayan ng
• Inyong ID na May-letrato (gaya ng tamang driver's license) at para sa inyong asawa.
IRS na di-binabayarang tagapaghanda].
Tinuruan ang mga volunteer upang magkaloob ng mahusay-na-mahusay na serbisyo at itaguyod ang mga pamantayang pinakamagandang-asal.
Upang mag-ulat ng mga masamang asal sa IRS, mag-email sa amin sa wi.voltax@irs.gov
Part I. Ang Inyong Kaalamang Pansarili (kung napa-file kayo ng joint return [makasamang pag--ulat] ilagay ang mga pangalang nyo sa parehong ayos kagaya sa nakaraang taon)
1. Pangalan Ninyo
M.I.
Apelyido
Telephone
U.S. Citizen ba kayo?
Oo
Hindi
2. Pangalan ng Asawa
M.I.
Apelyido
Telephone
U.S. Citizen ba ang asawa ninyo?
Oo
Hindi
3. Address pangkoreo
Apt #
Lunsod
State
ZIP code
4. Kaarawan Ninyo
5. Titulo sa Trabaho
6. Sa nakaraang taon kayo ba ay:
a. Full-time na student
Oo
Hindi
b. Ganap at Pirmihang May-kapansanan
Oo
Hindi c. Bulag sa Ilalim ng Batas
Oo
Hindi
9. Sa nakaraang taon ang inyong asawa ba ay:
a. Full-time na student
7. Kaarawan ng Asawa
8. Titulo ng Asawa sa Trabaho
Oo
Hindi
b. Ganap at Pirmihang May-kapansanan
Oo
Hindi c. Bulag sa Ilalim ng Batas
Oo
Hindi
10. Maari bang angkinin kayo o inyong asawa ng sinuman sa kanilang tax return?
Oo
Hindi
Di-tiyak
11. Nangyari na ba sa inyo o inyong asawa na:
a. Nabiktima ng identity theft [paggamit ng iba ang inyong pagkakakilanlan]?
Oo
Hindi
b. Nag-ampon ng anak?
Hindi
Oo
Part II. Kaalaman ng Kalagayan Tungkol sa Pag-aasawa at Sambahayan
1. Sa December
Di-Kinasal Kailanman
(Kabilang nito ang nakarehistrong nagsasamang magkabahay, pagkakaisang civil, o iba pang kinikilalang pag-uugnay sa ilalim ng batas ng state)
31, 2017, kayo
May-asawa
a. Kung Oo, Kinasal ba kayo sa 2017?
Oo
Hindi
ba ay:
b. Kasama mo ba sa tirahan ang asawa mo sa anumang bahagi ng huling anim na buwan noong 2017?
Oo
Hindi
Petsa ng kautusang pangwakas
Divorced
Petsa ng kasunduang pampamumuhay nang magkahiwalay
Magkahiwalay nang Legal
Taon ng pagkamatay ng asawa
Balo
2. Itala sa sumusunod ang mga pangalan ng:
Kung kinakailangan ng karagdagang pagsusulatan, paki-check dito
at basahin ang page 4.
• lahat na tumirang kasama ninyo sa nakaraang taon (maliban sa inyong sarili o inyong asawa)
• sinumang tinustusan ninyo ngunit hindi tumira kasama ninyo sa nakaraang taon
Kukumpletuhin ng isang Certified Volunteer Preparer
Buong Pangalan (pangalan,
Kaarawan
Kaano ninyo
Ilan
US
Nakatira sa
Walang o
Full-time
Ganap at
Maari bang
Galing ba
Mas
Nangaling ba
Binayaran ba ng
US,
hilingin ng iba
sa taong ito
sa (mga)
(mga) taxpayer
apelyido) Huwag ilagay sa
(mm/dd/yy)
(halimbawa:
buwang
Citizen
may asawa
na student
Pirmihang
mababa
taxpayer
ang lampas sa
Canada o
pang tao ang
ang lampas
sumusunod ang pangalan ninyo o
anak ng lalaki,
tumira sa
(oo/
noong
sa
May-
ba sa
[nagbabayad
taong ito na
kalahati ng gastos
Mexico sa
sa 50% ng
ng Asawa ninyo
anak na babae,
inyong
hindi)
12/31/17
nakaraang
kapansanan
$4,050
ng buwis] ang
karapat-dapat
pampamamalakad
nakaraang
kanyang
magulang, di-
tahanan sa
(W/M)
taon (oo/
(oo/hindi)
ang kita
lampas sa 50%
ng isang bahay
na anak/
taon (oo/
sariling
kaano-ano,
nakaraang
hindi)
ng taong
ng panustos sa
para sa taong ito?
kamag-anak?
hindi)
panustos?
atbp.)
taon
ito?
taong ito?
(oo/hindi)
(oo/hindi)
(oo/hindi)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(g)
(h)
(i)
(oo/hindi)
(oo/hindi)
13614-C (TL)
Catalog Number 58978Z
Form
(Rev. 10-2017)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 4