Form Mv-82bfc - Boat Registration/title Application (Haitian Creole)

ADVERTISEMENT

FOR OFFICE USE ONLY
Depatman Veyikil-a-Motè Eta New York
Batch File No.
PLIKASYON POU ANREJISTREMAN/TIT BATO
(Fo ̀ m sa a disponib tou sou sitwe ̀ b DMV - )
o
o
o
o
Original
Renewal
Activity
Duplicate
OFFICE
Reg.
3 of
Sticker
SPECIAL CONDITIONS:
NF
OV
PA
SV
XR
No.
Name
USE
Status
Value
Jurisdiction
Rate
Out of State
Audit
Sales Tax
ONLY
Information
($)
TO BE COMPLETED ONLY BY A REGISTERED NEW YORK STATE BOAT DEALER
IF A TEMPORARY REGISTRATION WAS ISSUED:
NY
If you assigned a registration number to this boat, place the registration number sticker over this box. If the boat already has a valid New York registration number, enter
the information below.
DEALER
Registration Number: ________________________________________________________________
Date Temp. Reg. Issued: __________________________
ONLY
Dealer Name: ________________________________________________________________
Dealer Facility Number: __________________________
EKSPLIKASYON 
1
2
4
5
7
3
6
RANPLI SEKSYON
ak
.
LÈ SEKSYON
AK
KONSÈNE OU, RANPLI SEKSYON SA YO.
Tanpri ekri an lèt detache aklè avèk yon plim ble oswa nwa
1
KOCHE KAZ KALITE SÈVIS OU BEZWEN AN. (Pou jwenn plis enfòmasyon, gade nan fòm MV-82.1B, “Fason pou Anrejistre/Jwenn Tit yon Bato nan Eta New York”.)
o
o
o
o
]
o
RENOUVLE
RANPLASE anrejistreman an [make youn oswa toulède
D
O
Jwenn yon PREMYE ANREJISTREMAN pou yon bato
OKIMAN
TOKOLAN
yon anrejistreman
o
o
o
6
Jwenn yon TIT SÈLMAN pou yon bato ane 1987 ki gen motè oswa pou
6
CHANJE dènye anrejistreman an (ale nan seksyon
)
CHANJE tit la (ale nan seksyon
)
bato apre ane sa a epi ki mezire 14 pye oswa plis nan longè
2
Nimewo lisans chofè Eta New York Deklaran PRENSIPAL
DAT OU FÈT
NON DEKLARAN PRENSIPAL (Non Fanmi, Prenon, Dezyèm Prenon)
SÈKS
G F
Mwa
Jou
Ane
o o
Nimewo lisans chofè Eta New York KO-DEKLARAN
DAT OU FÈT
NON LÒT DEKLARAN (Non Fanmi, Prenon, Dezyèm Prenon)
SÈKS
G F
Mwa
Jou
Ane
o o
TELEFÒN LAJOUNEN (Pa Obligatwa)
Kijan ou te fè vin
o
W AP CHANJE ADRÈS?
W AP CHANJE NON?
o
Èske anrejistreman sa a se pou yon
Tounèf
Nèf ki Lwe pou Anpil Tan
Kòd Rejyonal
posede machin
o
o
o
o
o
o
o
o
sosyete oswa patenarya?
WI
NON
Ale nan
WI (
5
)
NON
Ize
WI
NON
nan? (make youn)
Ize ki Lwe Pou Anpil Tan
(
)
ADRÈS KOTE DEKLARAN PRENSIPAL LA RESEVWA KOURYE
(Mete Nimewo ak Non Ri, nimewo Livrezon Riral ak/oswa nimewo bwat. N ap mete adrès nan dokiman an.)
Nimewo Non. Vil oswa Vilaj
Eta
Kòd postal
Konte ou Abite
ADRÈS KOTE DEKLARAN PRENSIPAL LA AP VIV SI ADRÈS LA PA MENM AVÈK ADRÈS POSTAL LA.
(PA BAY YON BWAT POSTAL.)
Nimewo Non. Vil oswa Vilaj
Eta
Kòd postal
Yon pwopriyetè diferan gen pèmisyon sèlman si bato a lwe pou anpil tan. SI OU PA PWOPRIYETÈ bato sa a, pwopriyetè
NIMEWO LISANS CHOFÈ ETA NEW YORK PWOPRIYETÈ A
3
a fèt pou ranpli seksyon sa a. Dokiman ki pwouve ou posede bato a, dokiman ki pwouve non ak dat nesans pwopriyetè
bato a ak kopi kontra lokasyon an obligatwa. NÒT: Pa ekri anyen nan seksyon sa a si Otorizasyon Anrejistreman ou ranpli a
(fòm MV-95) tache, oswa si ou aplike pou renouvle anrejistreman bato a, epitou si pwopriyetè bato a pa chanje.
NON VRÈ PWOPRIYETÈ A
(Non Fanmi, Prenon, Dezyèm Prenon)
DAT NESANS
(Pa obligatwa)
NIMEWO TELEFÒN LAJOUNEN PWOPRIYETÈ A
Mwa
Jou
Ane
Kòd Rejyonal
(
)
ADRèS KOTE PWOPRIYETè A RESEVWA KOURYE
(Mete Nimewo ak Non Ri, nimewo Livrezon Riral ak/oswa nimewo bwat)
Nimewo
Vil oswa Vilaj
Eta
Kòd Postal
Konte
Apatman
OTORIZASYON:
Deklaran an ki gen non li endike nan kaz
2
a gen otorizasyon pou anrejistre bato ki dekri nan kaz
4
la.
(Siyati pwopriyetè a oswa moun ki gen otorizasyon an, ak siyati ko-pwopriyetè a)
(Dat)
4
NIMEWO IDANTIFIKASYON KÒK LA
ANE
MAK
LONGè
KABIRAN
Pye
Pous
o
o
GAZ
DIZÈL
o
ELEKTRIK
o
o
MATERYÈL KÒK LA
PWOPILSYON
LÒT
OKENN
KALITE BATO
ITILIZASYON
o PLEZI o KONSTWIKTÈ
o
o
BWA
ASYE
o MOTÈ DEYÒ o MOTÈ ANDEDAN
o OUVÈ
o KI GEN
o GOUVÈNMAN o KI LWE POU ANPIL TAN o LOKASYON
KONTE ITILIZASYON PRENSIPAL
KÒK
KÒK
o
o
PLASTIK
GONFLAB
o KAY
KABIN
PASAJE KOMÈSYAL: o MWENS PASE 6 o 6 OSWA PLIS
o
o
o I/O (ANDEDAN/DEYÒ KÒK)
FIB VÈ
LÒT
o LÒT_____________
o KONSESYONÈ o KOMÈSYAL o LAPÈCH - KOMÈSYAL
o
ALIMINYÒM
o VWAL
o LÒT
o Wi
Èske bato sa a gen yon Nimewo
Si ou reponn “WI”, antre
o Tounèf
o Ize
o Non
ANREJISTREMAN Eta New York kounye a?
Nimewo Anrejistreman New York
o Nèf ki Lwe pou
o Ize ki Lwe Pou
Anpil Tan
Anpil Tan
o
o
Èske ou gen DOKIMAN bato sa
Wi
Si ou reponn “WI”, antre
Si ou reponn NON, èske ou nan
Wi
Si se Lwe pou Anpil Tan, OU FÈT POU
o
o
TACHE kopi Kontra Lokasyon an
a kounye a?
Non
Nimewo Dokiman an.
pwosesis pou Gen Dokiman Bato a?
Non
Lienholder Name and
Lien Filing Code
NY 
Mailing Address
(Assigned by
DMV)
DEALER
ONLY
Title
Lien
Lien
Prior
Lien Release
OFFICE
Old Owner
Owner
Number
3 of Name
USE
Operator
Proof Submitted
Stop/Response
ONLY
Signature
(Name and Ownership)
MV-82BFC (4/14)
PAJ 1 / 2

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Legal
Go
Page of 2