Form Mv-82bfc - Boat Registration/title Application (Haitian Creole) Page 2

ADVERTISEMENT

6
CHANJMAN YO (Pou chanje enfòmasyon ki nan dènye anrejistreman bato ou ak/oswa tit ou.)
W AP CHANJE ADRÈS? Ekri ansyen non ou an lèt detache egzakteman tankou ansyen non an enprime sou dènye anrejistreman an oswa tit la.
POU TOUT CHANJMAN KI diferan avè k non, eksplike kisa chanjman an ye, ak rezon pou chanjman an.
7
OTANTIFIKASYON DEKLARAN:
Mwen konfime enfòmasyon sou anrejistreman mwen prezante a se enfòmasyon ki vrè, epi anrejistreman pa anba
sispansyon oswa anilasyon nan okenn jiridiksyon pou kounye a. Si mwen itilize yon kat kredi pou peye nenpòt frè anrapò avèk aplikasyon sa a, mwen
rekonèt siyati mwen ki anba la a bay otorizasyon tou pou itilize kat kredi mwen.
Ekri Non an Lèt
(Ekri Prenon ak Non Fanmi an Lèt Detache - si w ap anrejistre veyikil la pou yon konpayi, ekri prenon ak non fanmi ou an ak tit la an lèt detache)
Detache La a
Siyen La a
(Siyen Non ou Nèt)
Lòt siyati
SIYEN LA A
(Siyen Non ou Nèt - Lòt siyati ki obligatwa pou yon patenarya, oswa si w ap anrejistre bato sa a nan plis pase yon non.)
ENPÒTAN:
Si ou bay fo deklarasyon nan nenpòt aplikasyon pou anrejistreman oswa nan nenpòt prèv oswa deklarasyon anrapò avèk li, oswa si ou bay manti
oswa si ou ranplase enfòmasyon yo anrapò avèk aplikasyon sa a, sa reprezante yon deli dapre Seksyon 392 Lwa sou Veyikil ak Sikilasyon, epi sa ka lakòz nou
anile oswa sispann anrejistreman an dapre règleman Manm Komisyon an mete anplas pou sa. Depatman an pa garanti l ap bay yon sètifika tit oswa
anrejistreman ki ka transfere jouk lè Manm Komisyon an kwè moun ki aplike a gen dwa pou resevwa yon sètifika tit oswa anrejistreman ki ka transfere, epi jouk lè
moun ki aplike a soumèt tout dokiman obligatwa yo pou detèmine moun ki posede bato a, ak lè nou satisfè avèk dokiman yo. Annatandan revizyon aplikasyon sa
a, ni Manm Komisyon Depatman Veyikil-a-Motè ni nenpòt nan anplwaye li yo, ajan sipleyan oswa ajan sipoze p ap pran okenn obligasyon oswa responsablite
pou reparasyon ki fèt, pou modènizasyon ki fèt, oswa pou travay ki fèt nan bato ki asosye avèk aplikasyon sa a.
OTORIZASYON KAT KREDI SI MOUN KI GEN KAT KREDI A PA MOUN KI APLIKE A:
Siyati mwen bay ____________________________________________ otorizasyon pou itilize kat kredi mwen pou peman frè ki anrapò avèk aplikasyon sa a,
epitou mwen  rekonèt  mwen fèt pou la pou tranzaksyon sa a.
Siyen La a
(Moun ki Gen Kat Kredi a-Siyen Non ou Nèt)
TO BE COMPLETED ONLY BY A REGISTERED NEW YORK STATE BOAT DEALER
ADDITIONAL LIENHOLDERS - List any lienholders in addition to the one specified on page 1 of this form.
Lien Filing Code _____________________________ Lienholder Name _______________________________________________________________
D
(Assigned by DMV)
E
Mailing Address ___________________________________________________________________________________________________________
Number and Street
City
State
Zip Code
A
L
Lien Filing Code _____________________________ Lienholder Name _______________________________________________________________
(Assigned by DMV)
E
Mailing Address ___________________________________________________________________________________________________________
R
Number and Street
City
State
Zip Code
DEALER TRANSFER INFORMATION – Please complete the information below. For new boats, attach a Manufacturer’s Statement or Certificate of Origin
(MSO or MCO) and a bill of sale. For used boats, attach a signed title or transferable registration, along with bills of sale for any subsequent transactions.
Boat was
O
obtained from
________________________________________________________________________________________
_____________ ___________________
Name and Address
Date of Purchase
N
L
Boat was
sold by
Y
Name and Address of your dealership
Facility No.
Date of Sale
NY DEALER CERTIFICATION:
I certify that all information provided on this application is true. I take
responsibility for the integrity of the papers delivered to the
Signature of Dealer or Authorized Representative
Department of Motor Vehicles office.
PAJ 2 / 2
MV-82BFC (4/14)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Legal
Go
Page of 2